Bestemmelser i anskaffelsesforskriftens del III skal ikke anvendes analogisk på del II

Anskaffelsesforskriftens bestemmelser i del III skal i følge Borgarting lagmannsrett ikke anvendes analogisk på anskaffelser som følger forskriftens del II. Det har i lengre tid vært delte meninger om regler for såkalte EØS-anskaffelser også gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdiene, noe som også er lagt til grunn av Klagenemnda for offentlige anskaffelser og i juridisk teori. Borgarting lagmannsrett har i dom av 23. mars 2015 (LB-2014-58107) korrigert og presisert rettstilstanden.

Kurs og seminar

Flere Kurs og seminar

Referansesaker