Priser på Grettes advokattjenester

Som et av landets ledende advokatfirmaer tilbyr vi rådgivning fundert på juridisk spisskompetanse. Samtidig tilstreber vi å tilby konkurransedyktige priser for våre tjenester.

Vi fakturer primært med utgangspunkt i tiden som har gått med for oppdraget. Andre faktorer som tas i betraktning ved salærfastsettelsen er sakens kompleksitet og art, resultater som oppnås, spesielle tidsfrister for oppdraget og de involverte advokaters erfaring og kompetanse. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid. Av fakturaen vil det fremgå hvordan salæret er beregnet.

Fakturering av våre klienter skjer løpende, normalt en gang per måned. Fakturaen vurderes av oppdragsansvarlig advokat før utsendelse til klient. Våre veiledende priser kan fås ved henvendelse til vårt kontor.

Grette er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk. I dette ligger blant annet at vi ikke tar saker hvor salæret beregnes på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand. Grette tar heller ikke saker på såkalt "no cure, no pay"-basis.