Publikasjoner

Foreldelse av fordringer, Kommentarer til foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18 og utvalgte andre bestemmelser
Forfatter: Anne Cathrine Røed
Forlag: Cappelen Damm

Foreldelse av fordringer gir grundige kommentarer til bestemmelsene i foreldelsesloven og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen. I tillegg inneholder fremstillingen en generell del.

 

Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven 
Forfattere: Per Helset, Ragnar Vik, Toril Melander Stene og Felix Reimers
Forlag: Cappelen Damm

Boken gir en god oversikt over alle delene av immaterialretten; fra kjennetegnsrett og designrett til patentrett og opphavsrett. Den omhandler også reglene om produktetterlikning, bedriftshemmeligheter og know how i markedsføringsloven. Videre behandles spørsmål om overdragelse og lisensiering, sanksjoner og håndhevelse. 

 

Eiendomsmegling – rettslige spørsmål
Forfattere: Dag Henden Torsteinsen, Karl Rosén
Forlag: Gyldendal

Hovedvekten i boken er lagt på forholdet mellom eiendomsmegleren og partene i transaksjonen, med utgangspunkt i megling av brukt bolig og fritidsbolig. I andre utgave av boken har den offentligrettslige reguleringen blitt viet større plass, både hva angår kompetansekravene og sanksjonsapparatet. I tillegg er det føyd til egne kapitler om prosjektmegling og næringsmegling.

 

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse med kommentarer
Forfatter: Karl Rosén
Forlag: Gyldendal

Loven gjennomfører direktiv 2002/47/EF og griper bredt inn i gjeldsforfølgningsretten. Den innholder også en særskilt lovvalgsregel for forvalterregistrerte finansielle instrumenter.

Klassiske nasjonale disipliner som pant og konkurs har med denne loven fått et praktisk viktig tillegg. Loven regulerer den rettslige stillingen for sikkerhetsavtaler, pant og overdragelse til eie, og sluttavregning.

Boken inneholder en grundig og praktisk behandling av loven.

 

Finansavtaleloven med kommentarer
Forfattere: Børge Grøttjord, Karl Rosén
Forlag: Gyldendal

Loven regulerer de fleste informasjons- og avtalemessige forhold mellom finansinstitusjon og kunde ved ytelser av de mest grunnleggende bank- og finanstjenester som innskudd og betalingsoppdrag, utlån og kausjon. Loven regulerer også utføring av finansmegleroppdrag og agent- og rådgivningsoppdrag.

Boken behandler norske og europeiske forarbeider, retts- og nemndpraksis og andre relevante kilder. Som vedlegg er inntatt tilhørende forskrifter, en engelsk oversettelse av loven samt nyttige registre.

 

Interessetvist og arbeidskamp
Forfattere: Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen, Einar Stueland
Forlag: Gyldendal

Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling, tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemminger og fram til ny avtale. Historien og rettspraksis blir beskrevet på en pedagogisk og grundig måte og som gir leseren gjenkjennelighet og bred innsikt.

Interessetvist og arbeidskamp viser de mulighetene som ligger i lov- og avtaleverk, avdekker gråsoner og synliggjør begrensninger. Forfatterne sammenholder norsk og internasjonalt regelverk på området og viser viktige utviklingstrekk.

Boka må leses av alle som reiser tvistesaker og forhandler.

 

Veiprivatisering - En redegjørelse for regler om privatisering av kommunale veier
Forfatter: Linn Vårhus Sørhaug
Forlag: Institutt for privatretts skriftserie nr. 194 2014, Universitetet i Oslo

De siste årene har det blitt stadig vanligere å privatisere kommunale veier, og dette setter regelverket på prøve. Boken behandler en rekke rettslige spørsmål knyttet til privatisering av kommunale veier. Det foretas en vurdering av rettsvirkningene av at kommunal vei går over til å bli privat vei, og det blir sett på ulike aspekter av hva det innebærer at kommunen beholder eiendomsretten til privatisert vei.

 

Elsertifikatloven med kommentarer
Forfattere: Maria Therese Mikkelsen, Dag Horsberg Hansen
Forlag: Gyldendal

Elsertifikatloven er en nyvinning i norsk rett, og innfører et støtteregime for produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Loven forutsetter at det opprettes et marked for handel med elsertifikater ved at enkelte aktører tildeles sertifikater vederlagsfritt, mens andre pålegges å inneha et visst antall sertifikater hvert år.