Potetgull er et alminnelig ord

Orkla Confectionery & Snacks AS fikk medhold av Borgarting lagmannsrett i at potetgull ikke er et varemerke. Potetgull  er et alminnelig ord som kan brukes av alle, også i forbindelse med markedsføring av KiMs potetsnacks.

Lagmannsrettens begrunner avgjørelsen med at potetgull ikke hadde tilstrekkelig særpreg på søknads- og registreringstidspunktet i 2009/2010, og at det ikke var egnet til å skille Maaruds varer fra andres. Det fremholdes at "Potet er beskrivende, og gull har i denne sammenhengen en beskrivende karakter", jfr. Bacongulldommen i Rt. 1973 s. 1033. Videre vektla lagmannsretten fremlagte markedsundersøkelser, og fant at disse viser at potetgull er generisk, og at det ikke hadde særpreg i varemerkerettslig forstand hverken i 1998, 2014 eller 2016. Lagmannsretten trekker frem dokumentasjon på at potetgull er brukt beskrivende blant annet i sosiale medier, skjønnlitteratur, ordbøker, lærebøker, i kringkasting, i offentlige utredninger, og også i den beskrivende varefortegnelsen i en rekke varemerkeregistreringer. Lagmannsretten finner at Maarud i stor grad har lagt opp til at forbrukerne skulle oppfatte potetgull som beskrivende; Maarud har ikke hatt fokus på potetgull som varemerke, men på Maarud som foretaksnavn.

Videre fikk Orkla Confectionery & Snacks AS medhold i krav om dom for at man kan bruke potetgull i markedsføring uten å krenke Maaruds rettigheter. Trussel om rettsforfølgning ved slik bruk ble ansett som en aktuell rettslig interesse. Kravet ble dessuten ansett som tilstrekkelig konkretisert. Dommen avgjør kun bruk av ordet potetgull i markedsføring, ikke andre forhold. Noe innarbeidet rett til potetgull som varemerke foreligger ikke. Bruk av ordet potetgull i markedsføring er ikke i seg selv i strid med markedsføringslovens forbud mot etterlikning av kjennetegn eller for øvrig i strid med god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

Maarud ble dømt til å betale sakens kostnader. Dommen kan du lese her. Den er ikke rettskraftig.

Grette bisto Orkla Confectionery & Snacks AS.