Grette har bistått Statens vegvesen med pioneravtale i gigantprosjekt

Statens vegvesen inngikk i slutten av juni en storkontrakt med entreprenæren Hæhre om vegstrekningen E6 Helgeland Nord – et to milliarders vegprosjekt.

Kontrakten er inngått på bakgrunn av konkurransepreget dialog, og har munnet ut i egen vegutviklingskontrakt. Denne kontraktsmodellen har gitt meget gode løsninger for byggherren ved at entreprenøren står for både prosjektering og bygging, samt etterfølgende drift og vedlikehold i en periode på 15 år. Ettersom modellen aldri har vært benyttet tidligere, har arbeidet karakter av å være et pionerarbeid.

Grettes entrepriseadvokater har under ledelse av partner Jørgen Aardalsbakke bistått Statens vegvesen gjennom hele prosessen, fra utarbeidelse av kontraktsmodellen og gjennomføring av anskaffelsen.