Tvisteløsning og prosedyre

Antallet tvister for domstolene øker, kanskje som et utslag at den økende rettsliggjøringen i samfunnet. Enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter berøres av dette. Det kreves mer i dag enn tidligere for å få rett, og ikke bare ha rett.

Løsning av tvister er et fag i seg selv, som krever særlige kunnskaper, ferdigheter og erfaring. Dette må kombineres med kompetanse og kunnskap om de rettsregler og den virkelighet tvisten gjelder.

Grette har lenge vært et ledende prosedyrefirma, som benyttes i store og kompliserte forretningsjuridiske tvister. Advokatene i Grette fører saker for alle norske rettsinstanser, offentlige og private nemnder og tvisteløsningsorganer, og for norske og internasjonale voldgiftsretter. Advokatene i prosedyregruppen har variert bakgrunn, som spenner fra dommererfaring til prosedyre for EFTA-domstolen.

Vi mener at sammensetningen av våre prosedyreteam og firmaets samarbeidsmodell er blant de viktigste grunner til at vi har vunnet anerkjennelse på dette området.

Våre prosedyreteam settes sammen av advokater med spisskompetanse innen det aktuelle rettsområdet og advokater med solid prosedyreerfaring. Begge deler er avgjørende for å få maksimal styrke i argumentasjon og overbevisningskraft i retten.

Gjennom alle faser i saken, fra forberedelser til gjennomføring av hovedforhandlingen i retten, ser vi det som viktig å  involvere de sentrale personer hos bedriften som er vår part. Slik får vi tilgang til all nødvendig dokumentasjon og informasjon.

I startfasen inntar vi en objektiv eller kritisk tilnærming, for å avdekke de problematiske sider av saken. Når avgjørelsen er tatt om at saken skal gjennomføres, settes alle krefter inn for å vinne saken.

Prosedyregruppen har spesialkunnskap og erfaring innenfor de forretningsjuridiske områder hvor voldgift er mest aktuelt (entreprise, olje og gass / leveransekontrakter, internasjonale kontraktsforhold, forsikring, IT), og prosederer dermed en rekke voldgiftssaker. Vi påtar oss også oppdrag som voldgiftsdommere og har derfor kjennskap til denne tvisteløsningsformen også fra dommersiden.

Prosessrisiko vurderes nøye på et tidlig stadium, og i en del tilfeller anbefaler vi parten å forsøke å oppnå en minnelig ordning fremfor å føre saken for retten. Grette kan også bistå ved megling, enten utenrettslig eller ved rettsmegling dersom sak er reist. Flere av våre advokater er godkjente rettsmeglere.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Anne Cathrine Røed

Anne Cathrine Røed

partner

anro@grette.no

Felix Reimers

Felix Reimers

partner

fere@grette.no

Harald Fosse

Harald Fosse

partner

hafo@grette.no

Jens Kristian Johansen

Jens Kristian Johansen

partner

jejo@grette.no

Svein J. Ruud Johansen

Svein J. Ruud Johansen

partner

svjo@grette.no

Sigurd-Øyvind Kambestad

Sigurd-Øyvind Kambestad

partner

sika@grette.no

Christopher Hansteen

Christopher Hansteen

partner

chha@grette.no

Aktuelt fra fagforum