Selskapsrett

Dette rettsområdet danner rammeverket for all næringsvirksomhet. Derfor er det viktig.

Grette gir klienter råd innenfor alle områder av selskapsretten.

Fra valg av selskapsform, overholdelse av selskapsrettslig lovgivning og til strukturering av virksomheten i henhold til det enkelte selskaps behov og planer. Typiske forhold hvor selskapsretten har en fremtredende rolle er kontrakter, lånopptak, styrearbeid samt oppkjøp og salg av virksomhetsområder eller selskaper (M&A).

Vi bistår i alle trinn av et selskaps livssyklus fra dagen det stiftes til transaksjoner i forbindelse med kapitalnedsettelse, kapitalforhøyelse, konserninterne transaksjoner, fusjon og fisjon. Vi gir også selskapet ledelse råd i forbindelse med god eierstyring (corporate governance) og internkontroll.

Transaksjoner kan innebære tunge selskapsrettslige valg og vurderinger. Gjennomføring av slike prosesser forutsetter høy grad av kompetanse og erfaring.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Thomas Alnæs

Thomas Alnæs

partner

thal@grette.no

Dr. Roland Mörsdorf

Dr. Roland Mörsdorf

partner

romo@grette.no

Dag Horsberg Hansen

Dag Horsberg Hansen

senioradvokat

daha@grette.no

Aktuelt fra fagforum