Europa- og konkurranserett

Konkurranserett dreier seg om begrensninger. Vi ser etter mulighetene.

Grettes EU- og konkurranserettsadvokater yter Europa -  og konkurranserettsbistand til offentlige og private klienter i alle sektorer og er ledende på området. Vi gir både generell rådgivning og prosessbistand for nasjonale domstoler, Konkurransetilsynet, Europakommisjonen, ESA og EFTA- og EU-domstolene i Luxembourg.

Atferdsreglene legger begrensninger både på hva konkurrenter kan avtale seg i mellom, og på hva som kan avtales mellom aktører på ulike nivåer i distribusjonskjeden. For aktører med markedsmakt gjelder i tillegg regler om misbruk av dominerende stilling. Konkurranseretten inneholder også strukturregler - regler som gir konkurransemyndighetene mulighet til å gripe inn mot oppkjøp og fusjoner.

Vi yter juridisk og strategisk bistand i blant annet følgende saker:

EU/EØS-rett – indre marked
EU- og EØS-retten påvirker nesten 200 norske lover av relevans for næringslivet, og EØS-avtalen inneholder nesten 10 000 ulike direktiver og forordninger. Grette har advokater som er eksperter i EØS-rett, og kan bistå både relatert til vedtatte regler og regelverksutvikling i EU.

Vi yter juridisk og strategisk bistand i blant annet følgende saker:

Statsstøtterett
Enhver økonomisk fordel fra det offentlige er i utgangspunktet statsstøtte, uavhengig av tiltakets form. Støtte kan således være at det offentlige selger til underpris, staten gjennomfører kapitalforhøyelser i sine selskaper som ikke reflekterer markedsvilkår, tilleggsgodtgjørelser i avtaleforhold foretak har med det offentlige og fritak fra skatter og avgifter. Ny støtte må tilbakebetales hvis det senere fastslås at støtten er ulovlig, noe som kan utgjøre betydelige beløp.

Vi yter juridisk og strategisk bistand i blant annet følgende saker:

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Amund Brede Svendsen

Amund Brede Svendsen

partner

amsv@grette.no

Aktuelt fra fagforum