Gransking

Undersøkelser av forhold i en offentlig eller privat virksomhet kan omfatte nestenulykker, HMS-avvik, mistanke om økonomiske eller andre misligheter, test av rutiner og/eller styringsverktøy, eller hvorvidt virksomheten har vært eller er styrt og driftet forsvarlig. Vi bistår ved initiering, forberedelser, strukturering og gjennomføring av undersøkelser og granskinger. Vi har betydelig erfaring både som gransker og som rådgiver til eiere og virksomheter i forbindelse med gransking.

Gransking kan skje som rettslig gransking i medhold av aksjeloven eller stiftelsesloven, som privat gransking på oppdrag fra virksomheten selv eller dets eiere, som selskapskontroll eller som offentlig gransking. I tillegg bistår vi kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg med undersøkelser.  Gransking forutsetter ivaretakelse av avveining av dels motstridende hensyn, eksempelvis kontradiksjon, personvern, nøytralitet, saklighet og effektivitet. Grette har utviklede og innarbeidede modeller for gjennomføring av både mindre og svært omfattende undersøkelser. Vi har omfattende erfaring med å sikre, håndtere og gjennomgå store informasjons- og dokumentmengder, så vel fysisk som gjennom elektroniske databasesøk.Gransking er nyttig og nødvendig der virksomheter har behov for å evaluere bestemte forhold, avklare hendelsesforløp og for å hindre fremtidige uønskede hendelser. Resultatet av undersøkelsene vil være beslutningsgrunnlag for videre drift og et styringsverktøy ved eventuelle endringer eller forbedringer. Granskingsrapporten vil inneholde en objektiv fremstilling av informasjon vurdert i tråd med granskernes oppdragsbekreftelse.

Gangen i en gransking:

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Torgeir Myrstad

Torgeir Myrstad

partner

tomy@grette.no

Marius Svendsvoll Langnes

Marius Svendsvoll Langnes

partner

mala@grette.no

Erlend Stoa Stenstad

Erlend Stoa Stenstad

senioradvokat

erst@grette.no

Aktuelt fra fagforum