Styring og compliance

Grette bistår virksomheter i styreevaluering og utarbeidelse, implementering og videreutvikling av gode styrings-, compliance- og antikorrupsjonsverktøy.

Styret og ledelsen må ha helhetlig forståelse av de risikoforhold som virksomheten er utsatt for. Dette forutsetter forståelse for hvilke faktorer som er viktigst for driften og resultatet (både økonomisk og strategisk), og hvilken usikkerhet som er knyttet til hver faktor. Jo bedre denne forståelsen er, jo mer vellykket kan risikobalanserende tiltak settes inn, og jo bedre blir mulighetene for at målrettede tiltak kan hindre negative forhold med uønskede konsekvenser. Det påhviler styret og ledelsen å sørge for systemer som tilrettelegger for risikoforståelse og som sikrer risikostyring.

Risikostyring forutsetter effektive, praktisk etterlevbare og faktisk implementerte retningslinjer og rutiner. Vi bistår i alle faser, fra vurdering av eksisterende verktøyer, revidering av eksisterende systemer eller utarbeidelse og implementering av nye.

Tilsvarende bistår vi med å sikre effektive og forsvarlige compliance verktøy for virksomhetens regeletterlevelse. I tillegg til antikorrupsjon og hvitvasking omfatter compliance-begrepet overholdelse av lovgivning innenfor de fleste forretningsjuridiske felt.

Vi bistår med utarbeidelse og revidering, samt implementering og testing av:

Videre bistår vi med:

Som juridiske og strategiske rådgivere varsler vi våre klienter om endringer i kravene til virksomheten.

Bransjer og fagområder

Utvalgte spesialister

Torgeir Myrstad

Torgeir Myrstad

partner

tomy@grette.no

Marius Svendsvoll Langnes

Marius Svendsvoll Langnes

partner

mala@grette.no

Erlend Stoa Stenstad

Erlend Stoa Stenstad

senioradvokat

erst@grette.no

Aktuelt fra fagforum