Fagforum

Skrevet av Lene Moe Blom og Marie Braadland , 01.12.2016

Ny terskelverdi for offentlige anskaffelser: Hva gjelder når kunngjøringsplikten bortfaller?

Den nasjonale terskelverdien som utløser krav til kunngjøring på Doffin, blir hevet til 1,1 millioner kroner. På forsyningssektoren er kunngjøringsgrensene enda høyere. At anskaffelser ikke må kunngjøres, betyr likevel ikke at det er fritt frem – men hvor strenge krav stilles?

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug og Vibeke Holm , 18.10.2017

Adgangen til bruk av midlertidig ansettelse i staten begrenses

Adgangen til midlertidig ansettelse i staten er strammet inn med den nye statsansatteloven.  Midlertidig ansettelse i 3 år kan gi krav på fast ansettelse, og det stilles nye krav til arbeidsgiver ved bruk av midlertidige ansettelser.

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug og Vibeke Holm , 18.10.2017

Ny lov om statens ansatte mv. trådte i kraft 1. juli 2017

Den 1. juli 2017 ble den tidligere tjenestemannsloven opphevet og ny lov om statsansatte (statsansatteloven) trådte i kraft. Den nye loven gir arbeidsgiver i den enkelte virksomhet noe mer handlingsrom, og er på en rekke punkter harmonisert med reglene i arbeidsmiljøloven.   Som følge av både materielle endringer og en endret begrepsbruk, vil statlige virksomheter måtte gjennomgå og revidere sine kontrakter og reglementer i tiden som kommer.  Grettes arbeidslivsavdeling bistår jevnlig både...

Skrevet av Harald Fosse og Maja Berthelsen Lindgren , 30.08.2017

TEK17 - ENDRINGER

1. INNLEDNING Den 1. juli i år trådte den nye byggetekniske forskriften, TEK17, i kraft, og opphevet samtidig kravene i TEK10. Formålet med endringene har i følge Regjeringen vært å forenkle og effektivisere byggeprosesser, samtidig som det skal bli rimeligere å bygge bolig. Med de nye reglene kan vi redusere byggekostnadene med mer enn 100.000 kroner per boenhet, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringens strategi har vært å fjerne krav og lempe på tidligere krav,...

Skrevet av Harald Fosse , 29.08.2017

Berettigede forventningers betydning for erstatningsansvar utenfor kontrakt

Høyesterett har i senere tid avsagt flere dommer som utvider rekkevidden av erstatningsansvar som ikke springer ut av kontrakt, såkalt deliktsansvar. Felles for de aktuelle dommene er at ansvaret overfor den tapslidende tredjemann forankres i brudd på allmenne normer og forventninger knyttet til yrkesutøvelse underlagt profesjonsansvar. Artikkelen tar sikte på å gi en fremstilling av rettstilstanden illustrert ved nyere Høyesterettspraksis.

Skrevet av Dr. Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen, LL.M. , 04.07.2017

Brexits betydning for et engelsk Ltd. registrert som et NUF - Mulig påvirkning på norsk internasjonal selskapsrett

Storbritannia har bestemt seg for å forlate EU-fellesskapet ("Brexit"). Konsekvensene er enda ikke klare. Et av mange spørsmål som melder seg, er hvilke følger dette vil få på selskapsrettens område. 

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug , 08.05.2017

Elektroniske mannskapslister fra 1. juli 2017

Etter byggherreforskriften skal byggherren sørge for at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen. Et krav om elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er utydelige og dermed vanskelige å lese.

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug , 05.05.2017

Begrensning av utvelgelseskrets – praktisk hjelpemiddel eller unødvendig kamp?

Det siste halvannet året har vi fått flere prinsipielle rettsavgjørelser om adgangen til å innsnevre utvelgelseskretsen ved nedbemanninger; blant annet Gresvig Detaljhandel-saken (Høyesterett, 2015), Nokas-saken (Arbeidsretten, 2016) og Posten-saken (Høyesterett, 2017). En innsnevring av utvelgelseskretsen kan gjøre nedbemanningsprosessen enklere, men kan også møte stor motvilje hos ansatte og deres representanter/tillitsvalgte. 

Skrevet av Thomas Alnæs og Erik Landa , 17.03.2017

The Inward Investment and International Taxation Review - 7th Edition

Advokat Thomas Alnæs og Advokat Erik Landa har skrevet det norske kapittelet i den syvende utgaven av “The Inward Investment and International Taxation Review.” Dette er en publikasjon utgitt av Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP og publisert av Law Business Research Ltd.

Skrevet av Carsten Lindeman Mowinckel og Øystein Flagstad , 23.12.2016

Nye veiledere fra Artikkel 29-gruppen

Artikkel 29-gruppen, EU-kommisjonens rådgivende organ i personvernspørsmål, har publisert tre nye veiledere om noen sentrale problemstillinger som springer ut av EUs nye personvernforordning (Forordning 2016/679). Selv om veilederne er publisert, er de foreløpig i utkastform, og Artikkel 29 gruppen oppfordrer interessenter til å sende inn sine kommentarer i en høringsrunde som varer til slutten av januar 2017.

Skrevet av Øystein Flagstad , 23.11.2016

Finansiering av kompensasjonen for privatkopiering - står den norske ordningen for fall?

EU-domstolen har i en dom avsagt den 9. juni 2016 (C-470/14 EGEDA) uttalt seg om den spanske ordningen for finansiering av kompensasjonen for privatkopiering. 

Skrevet av Torgeir Myrstad og Odd Harald Eidsmo Barder , 22.11.2016

Regeljungel i VA-sektoren

Mange i anleggssektoren har uttrykt bekymring overfor kvaliteten på norske vann- og avløpssystemer. Kanskje er det på tide å ta stilling til om manglende vedlikehold har sammenheng med et komplisert regelverk. 

Skrevet av Carsten Lindeman Mowinckel , 04.11.2016

Nye veiledere om digitalisering av offentlige anskaffelser

De nye anskaffelsesreglene inneholder omfattende krav om digitalisering, og alle oppdragsgivere er forpliktet til å gjennomføre helelektroniske anskaffelsesprosesser innen ulike frister i 2017 og 2018. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nå publisert veiledere for å gjøre dette enklere.

Skrevet av Hege Grønsberg Abrahamsen , 21.10.2016

Nye regler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

Mens et arbeidsforhold består, legger lojalitetsplikten vesentlige begrensninger på arbeidstakers muligheter til å planlegge, starte opp eller ta ansettelse i konkurrerende virksomhet. Lojalitetsplikten legger også begrensninger på arbeidstakers adgang til å ta kontakt med arbeidsgivers kunder med sikte på å ta med seg disse videre til eget eller annet selskap. 

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug , 21.10.2016

Diskrimineringsreglene

Diskrimineringsreglene gjelder alle sider av et arbeidsforhold, også for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide. Forbudet gjelder gjennom hele arbeidsforholdet- fra utlysning av stillingen til avslutning av arbeidsforholdet i form av oppsigelse eller aldersgrense. 

Vis flere treff