Fagforum

Skrevet av Lene Moe Blom og Marie Braadland , 01.12.2016

Ny terskelverdi for offentlige anskaffelser: Hva gjelder når kunngjøringsplikten bortfaller?

Den nasjonale terskelverdien som utløser krav til kunngjøring på Doffin, blir hevet til 1,1 millioner kroner. På forsyningssektoren er kunngjøringsgrensene enda høyere. At anskaffelser ikke må kunngjøres, betyr likevel ikke at det er fritt frem – men hvor strenge krav stilles?

Skrevet av Dr. Roland Mörsdorf og Trine Halvorsen, LL.M. , 04.07.2017

Brexits betydning for et engelsk Ltd. registrert som et NUF - Mulig påvirkning på norsk internasjonal selskapsrett

Storbritannia har bestemt seg for å forlate EU-fellesskapet ("Brexit"). Konsekvensene er enda ikke klare. Et av mange spørsmål som melder seg, er hvilke følger dette vil få på selskapsrettens område. 

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug , 08.05.2017

Elektroniske mannskapslister fra 1. juli 2017

Etter byggherreforskriften skal byggherren sørge for at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen. Et krav om elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er utydelige og dermed vanskelige å lese.

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug , 05.05.2017

Begrensning av utvelgelseskrets – praktisk hjelpemiddel eller unødvendig kamp?

Det siste halvannet året har vi fått flere prinsipielle rettsavgjørelser om adgangen til å innsnevre utvelgelseskretsen ved nedbemanninger; blant annet Gresvig Detaljhandel-saken (Høyesterett, 2015), Nokas-saken (Arbeidsretten, 2016) og Posten-saken (Høyesterett, 2017). En innsnevring av utvelgelseskretsen kan gjøre nedbemanningsprosessen enklere, men kan også møte stor motvilje hos ansatte og deres representanter/tillitsvalgte. 

Skrevet av Thomas Alnæs og Erik Landa , 17.03.2017

The Inward Investment and International Taxation Review - 7th Edition

Advokat Thomas Alnæs og Advokat Erik Landa har skrevet det norske kapittelet i den syvende utgaven av “The Inward Investment and International Taxation Review.” Dette er en publikasjon utgitt av Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP og publisert av Law Business Research Ltd.

Skrevet av Carsten Lindeman Mowinckel og Øystein Flagstad , 23.12.2016

Nye veiledere fra Artikkel 29-gruppen

Artikkel 29-gruppen, EU-kommisjonens rådgivende organ i personvernspørsmål, har publisert tre nye veiledere om noen sentrale problemstillinger som springer ut av EUs nye personvernforordning (Forordning 2016/679). Selv om veilederne er publisert, er de foreløpig i utkastform, og Artikkel 29 gruppen oppfordrer interessenter til å sende inn sine kommentarer i en høringsrunde som varer til slutten av januar 2017.

Skrevet av Øystein Flagstad , 23.11.2016

Finansiering av kompensasjonen for privatkopiering - står den norske ordningen for fall?

EU-domstolen har i en dom avsagt den 9. juni 2016 (C-470/14 EGEDA) uttalt seg om den spanske ordningen for finansiering av kompensasjonen for privatkopiering. 

Skrevet av Torgeir Myrstad og Odd Harald Eidsmo Barder , 22.11.2016

Regeljungel i VA-sektoren

Mange i anleggssektoren har uttrykt bekymring overfor kvaliteten på norske vann- og avløpssystemer. Kanskje er det på tide å ta stilling til om manglende vedlikehold har sammenheng med et komplisert regelverk. 

Skrevet av Carsten Lindeman Mowinckel , 04.11.2016

Nye veiledere om digitalisering av offentlige anskaffelser

De nye anskaffelsesreglene inneholder omfattende krav om digitalisering, og alle oppdragsgivere er forpliktet til å gjennomføre helelektroniske anskaffelsesprosesser innen ulike frister i 2017 og 2018. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nå publisert veiledere for å gjøre dette enklere.

Skrevet av Hege Grønsberg Abrahamsen , 21.10.2016

Nye regler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

Mens et arbeidsforhold består, legger lojalitetsplikten vesentlige begrensninger på arbeidstakers muligheter til å planlegge, starte opp eller ta ansettelse i konkurrerende virksomhet. Lojalitetsplikten legger også begrensninger på arbeidstakers adgang til å ta kontakt med arbeidsgivers kunder med sikte på å ta med seg disse videre til eget eller annet selskap. 

Skrevet av Thorkil H. Aschehoug , 21.10.2016

Diskrimineringsreglene

Diskrimineringsreglene gjelder alle sider av et arbeidsforhold, også for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide. Forbudet gjelder gjennom hele arbeidsforholdet- fra utlysning av stillingen til avslutning av arbeidsforholdet i form av oppsigelse eller aldersgrense. 

Skrevet av Jens Kristian Johansen , 21.10.2016

Hvordan gjennomføre en vellykket nedbemanningsprosess?

Advokatene i Grette har dannet seg et klart inntrykk av hva som kjennetegner en vellykket nedbemanningsprosess og hvilke feil arbeidsgivere bør unngå. Dersom nedbemanningen ikke gjennomføres på en betryggende og kvalitetssikker måte vil det ofte kunne lede til negative ansatte, rettslige tvister, uro i organisasjonen og negative medieoppslag.

Skrevet av Harald Fosse og Kaj Marsh Duesund , 08.09.2016

Hva er nå egentlig denne BVP-metoden?

Best Value Procurement ("BVP") er en prosjektmetodikk på full fart inn i Norge. BVP-metoden vil kunne innebære omfattende endringer av hvordan enkelte offentlige anskaffelser gjøres, men foreløpig er metoden relativt ukjent for mange i Norge.

Skrevet av Emma Bergerud Pettersen og Jørgen Aardalsbakke , 06.09.2016

Forholdet mellom utbedringsansvaret etter plan- og bygningsloven og NS-kontraktene

Alle aktører som har ansvarsrett etter plan- og bygningslovgivningen kan risikere å bli ilagt pålegg fra plan- og bygningsmyndighetene om utbedring. Dette gjelder både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og anleggs- og byggeledere. Slike pålegg samsvarer ikke nødvendigvis med de forpliktelser som følger av kontrakten mellom oppdragsgiver og utførende.

Skrevet av Harald Fosse og Tarjei K. Engebretsen , 01.09.2016

Avtalt risikoovergang i totalentreprise

Risikofordelingen i en entreprisekontrakt følger av funksjonsfordelingen mellom partene. Partene bærer altså selv risikoen for sitt eget arbeid og sine egne bidrag i prosjektet.

Vis flere treff